Zyskaj 5% rabatu na wszystkie produkty z kodem: NATURA5

Regulamin

Na tej stronie znajdziesz regulamin sklepu internetowego naturalnie-natura.pl. Stanowi on wymagany prawem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.naturalnie-natura.pl, której właścicielem jest firma Piekarnia Natura Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylnicy 62-006, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001058595 oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7773412263, REGON 526441843, w tym składania zamówień na produkty dostępne do sprzedaży za pośrednictwem tej strony.

W razie pytań skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną:

biuro@naturalnienatura.pl

tel: 503 836 517

 

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 

Informacja o produkcie – informacja o Produkcie, znajdująca się przy każdym Produkcie, stanowiąca opis najważniejszych cech oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z jego właściwościami.

Kupujący/Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub korzystająca z dostępnych w ramach Sklepu Usług, dalej nazywana „Klientem”.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.naturalnie-natura.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, oznaczony loginem i hasłem, umożliwiający w szczególności szybsze i łatwiejsze składanie Zamówień, zapamiętanie dotychczasowych ustawień i informacji podanych przez Kupującego/Użytkownika (np. adres dostawy) lub uzyskanie dostępu do historii Zamówień.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.naturalnie-natura.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, regulujący zasady funkcjonowania Sklepu oraz informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Użytkowników oraz Usługodawcy.

Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta w Sklepie.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.naturalnie-natura.pl.

Sprzedający - firma Piekarnia Natura Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylnicy, ul. Poznańska 99A, 62-006 Kobylnica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001058595 oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7773412263, REGON 526441843. Sprzedawca jest również stroną Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Sprzedającego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługi – określone w § 11 ust. 1 Regulaminu usługi świadczone drogą elektroniczną, stanowiące funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie Użytkownikowi określonych technicznych rozwiązań, bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).

Zamówienie – zamówienie na produkt lub produkty złożone przez Klienta w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§1 Postanowienia ogólne

 • Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług, będących umowami zawartymi na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności obu stron. Regulamin niniejszy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.naturalnie-natura.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 • Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedającym poprzez następujące kanały komunikacji:

 • a) mailowo na adres: biuro@naturalnienatura.pl

 • b) telefonicznie pod numerem telefonu: 503 836 517

 • Komunikacja ze Sprzedającym dokonywana przez Użytkownika może powodować ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość (np. opłat za połączenia telefoniczne lub transfer danych). Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, lub inne urządzenie mobilne obsługujące wymienione przeglądarki.

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 • Wszelkie prawa do Sklepu, w tym autorskie prawa majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich, a korzystanie z nich przez Użytkownika może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za odrębną zgodą Usługodawcy, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu i nie powinno być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające jakiekolwiek prawa Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujące mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2 Informacje o produktach

 • Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), a stanowią zaproszenie do składania przez Użytkowników ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • Z zastrzeżeniem ustępu 4 §1 wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski. Informacja powyższa jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Kupującemu Produktów bez wad.

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.naturalnie-natura.pl:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 • Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Dokument sprzedaży (faktura / paragon) na życzenie klienta może zostać wysłany razem z towarem. Jeśli klient nie wskaże takie opcji dokument sprzedaży jest wysyłany pocztą elektroniczną.

 

§ 3 Realizacja zamówienia

 • Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), złożoną Sprzedającemu przez Kupującego.

 • Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez dokonywania uprzedniej Rejestracji. Użytkownik ma również możliwość dokonania Rejestracji przy okazji składania Zamówienia, na zasadach opisanych w § 4 ust. 2 lit. c) Regulaminu.

 • W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

 

1. Wybrać Produkt, które chce kupić i dodać do Koszyka;

2. Z poziomu zakładki „Koszyk” wybrać rodzaj dostawy oraz sposób płatności; na tym etapie Użytkownik może też wpisać posiadany kod rabatowy, ewentualnie dokonać wyboru innych opcji, dostępnych dla Użytkownika w Sklepie Internetowym w momencie składania Zamówienia (np. wybór oferowanych gratisów);

3. Wybrać jedną z form złożenia Zamówienia (z poziomu Koszyka lub w kolejnym etapie składania Zamówienia), przy czym Użytkownik, który posiada Konto może na tym etapie zalogować się na Konto, a Użytkownik nieposiadający Konta może dokonać Rejestracji albo złożyć Zamówienie bez dokonywania Rejestracji;

4. Wypełnić Formularz, wpisując dane niezbędne w celu złożenia i realizacji Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, ewentualnie firma, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane do wystawienia faktury VAT oraz, w zależności od wybranego sposobu dostawy oraz płatności, wybrać dostępne szczegółowe opcje w zakresie dostawy i płatności (np. wybór paczkomatu), ewentualnie wskazać uwagi do Zamówienia; w przypadku Użytkowników posiadających Konto dane niezbędne do realizacji Zamówienia są uzupełniane automatycznie na podstawie danych podanych w trakcie Rejestracji;

5. Zaznaczyć wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oświadczenia, w tym dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu; na tym etapie Użytkownik może złożyć również oświadczenia dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z realizacją Zamówienia, np. dotyczące wysyłki newslettera;

6. Wybrać opcję „Zamawiam i płacę”; w tym momencie następuje złożenie Zamówienia przez Użytkownika;

 • Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym. Wiadomość, o której mowa powyżej jest generowana automatycznie z systemu i nie stanowi przyjęcia przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji.

 • Po weryfikacji przez Sprzedającego złożonego Zamówienia, a w przypadku złożenia przez Użytkownika Zamówienia z opcją płatności w formie przedpłaty, dodatkowo po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym momencie pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 • W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu.

 • W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości.

 • W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 • Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

 • złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

 • Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 • Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

 • paragon fiskalnym lub faktura VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia;

 • informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 • Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka na dowolnym etapie, aż do momentu złożenia Zamówienia, zgodnie z ust. 3 pkt 6) powyżej.

 • Użytkownik posiadający Konto ma dostęp do bieżących informacji na temat etapu realizacji danego Zamówienia w zakładce „Moje konto”. Niezależnie od powyższego, Usługodawca informuje również każdego Użytkownika na bieżąco, w formie wiadomości e-mail, o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia.

 • Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

 

§ 4 Rejestracja

 • Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. W szczególności, dokonanie Rejestracji i posiadanie Konta nie jest wymagane w celu skutecznego złożenia Zamówienia.

 • Dokonanie Rejestracji może nastąpić, według wyboru Klienta, w następujący sposób:

a) bez konieczności składania Zamówienia: w tym celu należy wypełnić formularz służący do Rejestracji, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu; dostęp do formularza jest możliwy po kliknięciu w zakładkę „Zaloguj się”, a następnie w aktywny link „Zarejestruj się”, przenoszący Użytkownika do formularza Rejestracji; w ramach powyższej formy Rejestracji Użytkownik podaje w formularzu swój adres e-mail, ustawia hasło pozostałe dane będzie mógł ustalić w zakładce ustawienie konta.

b) bez konieczności składania Zamówienia: za pośrednictwem konta Użytkownika na portalu Facebook lub Google; dostęp do tej formy Rejestracji jest możliwy po kliknięciu w zakładkę „Zaloguj się”, a następnie w link „Zarejestruj się”, przenoszący Użytkownika do aktywnych linków, umożliwiających Rejestrację za pośrednictwem odpowiednio, portalu Facebook lub Google;

c) w ramach oraz w związku ze składaniem Zamówienia: w tym celu w kroku nr 2 Twoje dane należy zaznaczyć opcję „utwórz konto” i podać hasło; w ramach powyższej formy Rejestracji Użytkownik podaje w formularzu swój adres e-mail, ustawia hasło oraz podaje dane niezbędne w celu realizacji Zamówień (rodzaj Użytkownika, dane Użytkownika, dane dostawy).

 • W ramach Rejestracji konieczne jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu założenia i prowadzenia Konta. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik może również złożyć oświadczenia dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z Rejestracją, np. dotyczące wysyłki newslettera.

 • Po dokonaniu Rejestracji zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta.

 • W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W przypadku danych takich jak adres dostawy, imię i nazwisko oraz dane do wystawienia faktury, ich zmiana jest również możliwa na etapie składania Zamówienia, w ramach Formularza.

§ 5 Sposób dostawy

 • Klient ma do wyboru następujące sposoby dostarczenia zakupionych produktów:

 • przesyłka kurierska DPD, Kurier Inpost - czas dostawy 48h (na terenie Polski) w dni robocze,

 • przesyłka do paczkomatu - czas dostawy 48h (na terenie Polski) w dni robocze,

 • Zamówiony towar jest wysłany na adres, który został podany przez klienta podczas składania zamówienia jako adres wysyłki.

 • Odbiorca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

 • W przypadku trudności ze sprawdzeniem stanu Produktów lub odmowy spisania protokołu przez podmiot realizujący dostawę, zaleca się, aby Konsument spisał dane osobowe podmiotu realizującego dostawę – imię, nazwisko oraz numer telefonu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego, w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki, powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Użytkownik skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z Usługodawcą. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta ani odpowiedzialności Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Użytkownik, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, listonosz) spisania odpowiedniego protokołu. W przypadku trudności ze sprawdzeniem stanu Produktów lub odmowy spisania protokołu przez podmiot realizujący dostawę, Użytkownik niebędący Konsumentem zobowiązany jest do spisania danych osobowych podmiotu realizującego dostawę – imię, nazwisko oraz numer telefonu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Odbiorcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 • Usługodawca informuje, że wszelkie terminy wskazane na stronach Sklepu Internetowego mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w sytuacjach wyjątkowych (np. okres przedświąteczny), w tym z uwagi na dużą liczbę Zamówień lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. z uwagi na okoliczności leżące po stronie dostawców usług kurierskich i pocztowych).

§ 6 Zasady płatności

 • Należność za zakupione produkty oraz koszty dostarczenia mogą być uiszczane jedynie poprzez przelew on-line - płatność za pośrednictwem systemu przelewy24.pl

 • W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

 • Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

85 1020 1068 0000 1402 0499 5108

 • Sprzedający umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu przeleyw24.pl

 • Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za zakupiony produkt oraz Kosztów jego dostarczenia.

 • W przypadku wyboru formy przedpłaty Użytkownik powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia złożonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. W przypadku braku płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy w terminie do 3 (trzy) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na trwałym nośniku (np. e-mail). W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca przesyła Użytkownikowi na trwałym nośniku oświadczenie o anulowaniu złożonego Zamówienia oraz zwraca Użytkownikowi wszelkie wpłacone dotychczas z tytułu Zamówienia kwoty, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o anulowaniu Zamówienia.

 • Kupujący ponosi koszty realizacji Zamówienia według cen oraz z uwzględnieniem wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

 • Ceny Produktów oraz koszty dostawy Produktów podane w Sklepie mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący usługi dostawy. Postanowienie to nie dotyczy realizacji Zamówień, które zostały już złożone przez Użytkownika, zgodnie z § 3 Regulaminu.

 • Aktualne ceny Produktów są widoczne przy każdym Produkcie, a wysokość kosztów dostawy jest opisana szczegółowo na podstronie Sklepu, w zakładce „Koszt i czas dostawy”. Ceny Produktów oraz koszty dostawy są ponadto widoczne każdorazowo na poziomie Koszyka, na etapie składania Zamówienia opisanym w § 3 Regulaminu. Całkowita kwota należności za Zamówienie, obejmująca łączną cenę Produktów oraz koszty dostawy, uwzględniająca wszelkie rabaty i upusty, jest wyświetlana Użytkownikowi przed złożeniem Zamówienia, na etapie opisanym w § 3 ust. Regulaminu.

§ 7 Warunki reklamacji

 • W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Produktów, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.) (rękojmia).

 • W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 • Reklamacje można składać za pośrednictwem kanałów komunikacji, wskazanych w § 1 ust. 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że reklamacje zgłaszane telefoniczne powinny być potwierdzone przez Użytkownika mailowo lub na piśmie. Zaleca się, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, reklamacja zawierała opis niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 • Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Konsumenta. W przypadku nieprzedstawienia przez Usługodawcę stanowiska w terminie wskazanym powyżej uważa się, że Usługodawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi w formie wskazanej w treści zgłoszenia reklamacyjnego, a w razie jej braku – w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie reklamacyjne albo na papierze, albo na innym trwałym nośniku.

 • W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji.

 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów internetowych. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Warunki odstąpienia od umowy

 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 • Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 § 8 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej

 • W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu. Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.

 • Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 • Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wysyłając go na adres:

ul. Poznańska 99A

Kobylnica 62-006

 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Zwrot należności Klientom

 • Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 • W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 11 świadczenie usług

 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a) dostęp do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu;

b) Konto;

c) Koszyk;

d) mechanizmy informatyczne strony internetowej Sklepu służące do obsługi procesu składania Zamówienia;

e) ulubione Produkty;

f) powiadomienia o dostępności Produktów;

 • Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty ceny za Produkt, wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług z należytą starannością. Usługi są świadczone 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 • Z wyłączeniem Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta, pozostałe Usługi świadczone na Stronie nie wymagają od Użytkownika uprzedniej rejestracji lub zakładania konta, z zastrzeżeniem, że określone funkcjonalności strony internetowej Sklepu mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto (np. zapamiętanie zawartości Koszyka lub Produktów dodanych do zakładki „Ulubione”).

 • Usługa dostępu do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu jest świadczona od momentu wejścia Użytkownika na stronę internetową Sklepu i umożliwia przeglądanie i zapoznawania się przez Użytkownika z tymi treściami, w czasie przez niego wybranym. Usługa zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia strony internetowej Sklepu przez Użytkownika.

 • Usługa założenia i prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego zachowanie w pamięci Produktów dodanych do Koszyka oraz do zakładki „Ulubione”, uproszczenie procesu składania Zamówień (np. poprzez zapamiętanie danych adresowych do realizacji dostawy), modyfikację danych podanych podczas Rejestracji, śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych. Umowa o Świadczenie Usług polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony, z momentem dokonania Rejestracji przez Użytkownika, na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.

 • Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Konta, w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem kanałów komunikacji, o których mowa w § 1 ust. Regulaminu. Usługodawca usuwa Konto w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie. Po usunięciu Konta Użytkownik traci bezpowrotnie dostęp do wszelkich danych zgromadzonych w ramach Konta.

 • Usługa Koszyka polega na umożliwieniu Użytkownikowi magazynowania wybranych przez Użytkownika Produktów oznaczonych jako dostępne w Sklepie, w celu skompletowania Zamówienia, poprzez swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, zarządzanie zamawianymi Produktami, w tym przeliczanie wartości Zamówienia. Umowa o Świadczenie Usługi Koszyka jest zawierana z momentem dodania przez Użytkownika Produktu do Koszyka. Umowa ulega rozwiązaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w momencie:

a) usunięcia przez Użytkownika wszystkich Produktów z Koszyka;

b) złożenia przez Użytkownika Zamówienia na Produkty umieszczone w Koszyku;

c) zmiany dostępności Produktów w Sklepie w taki sposób, że Produkty umieszczone w Koszyku nie są aktualnie dostępne do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu;

d) wyłącznie w przypadku Użytkowników nieposiadających Konta – w momencie zamknięcia strony internetowej Sklepu albo po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni od daty umieszczenia Produktów w Koszyku - w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie obsługi plików cookies.

 • Usługa opisana w ust. 1 lit. d) powyżej polega na udostępnieniu Użytkownikowi określonych mechanizmów, w szczególności pól, opcji oraz Formularza na stronie internetowej Sklepu, w zakresie niezbędnym do złożenia i realizacji Zamówienia. Umowa o Świadczenie Usługi, o której mowa powyżej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Użytkownika.

 • Usługa dotycząca ulubionych Produktów polega na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia listy ulubionych Produktów, niezależnie od ich dostępności w danym momencie do sprzedaży w Sklepie, a także zarządzania taką listą poprzez swobodne dodawanie i usuwanie Produktów. Umowa o Świadczenie Usługi w powyższym zakresie jest zawierana z momentem dodania przez Użytkownika Produktu do kategorii „Ulubione”. Umowa ulega rozwiązaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w momencie:

a) cofnięcia przez Użytkownika polubienia w odniesieniu do wszystkich Produktów dodanych przez Użytkownika do tej kategorii;

b) zmiany oferty Produktów w Sklepie w taki sposób, że dany Produkt jest trwale lub czasowo usuwany z oferty i nie jest już widoczny na stronie internetowej Sklepu;

c) wyłącznie w przypadku Użytkowników nieposiadających Konta – w momencie zamknięcia strony internetowej Sklepu albo po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni od daty dodania Produktów do kategorii „Ulubione” - w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie obsługi plików cookies.

 • Z Usługi powiadamiania o dostępności Produktów może skorzystać każdy Użytkownik, który w odniesieniu do danego Produktu oznaczonego jako niedostępny aktualnie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu wybierze opcję „Powiadom o dostępności” oraz poda swój adres e-mail w celu wysyłki przez Usługodawcę informacji o dostępności, w momencie pojawienia się danego Produktu w sprzedaży na stronie internetowej Sklepu, a następnie wybierze opcję „Zapisz się” oraz złoży oświadczenia dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi. Umowa o Świadczenie Usługi powiadamiania o dostępności jest zawierana na czas oznaczony, w momencie wyboru przez Użytkownika opcji „Zapisz się” i ulega rozwiązaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w momencie:

a) otrzymania przez Użytkownika od Usługodawcy informacji o dostępności danego Produktu;

b) trwałego lub czasowego usunięcia danego Produktu z oferty Sklepu w ten sposób, że Produkt ten nie jest już widoczny na stronie internetowej Sklepu;

c) po upływie 1 (jednego) roku od wysłania Usługodawcy przez Użytkownika zgłoszenia o powiadamianiu o dostępności danego Produktu.

 • Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową Umowę o Świadczenie Usług (np. Usługę Konta) w przypadku, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej jest dopuszczalne po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o Świadczenie Usługi ulega w takim przypadku rozwiązaniu po upływie 7 (siedmiu) dni od doręczenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 • Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług, w każdym czasie.

 • Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług zawartej na czas nieoznaczony, przez Usługodawcę lub Użytkownika, nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 • Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do wszystkich lub niektórych Usług (np. Konta), w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

 • przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

 • Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Usług drogą elektroniczną, na adres podany przez Użytkownika.

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Strony, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie jakichkolwiek treści bez wiedzy i zgody Usługodawcy.

 • Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Użytkownika, w tym loginów i haseł, w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków opisanych wprost w niniejszym Regulaminie.

 • Usługodawca informuje również, że każde korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, w szczególności takimi jak:

a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,

b) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym, rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,

c) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji przekazywanych przez Użytkowników, w szczególności w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,

d) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,

e) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,

f) nieuprawniony dostęp do danych przez podmioty trzecie,

g) uszkodzenie kodu aplikacji umożliwiającej dostęp do danych w taki sposób, że przetwarzane dane osobowe ulegną zafałszowaniu lub zniszczeniu,

h) przechwycenie danych podczas transmisji w przypadku rozproszonego przetwarzania danych z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci Internet,

i) przechwycenie danych z aplikacji umożliwiającej dostęp do danych na stacji roboczej wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych przez wyspecjalizowany program szpiegowski i nielegalne przesłanie tych danych poza miejsce przetwarzania danych,

j) uszkodzenie lub zafałszowanie danych osobowych przez wirus komputerowy zakłócający pracę aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych na stacji roboczej wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych.

 • W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Sklepu lub części jego funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Sklepu.

 • W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji strony internetowej Sklepu, Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Sklepu lub części jego funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy.

 • Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt 1) oraz 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w dowolnym czasie. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest również przesyłany mailem, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 • Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 • Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 • Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 • W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 • Konsument, w sytuacji sporu z Usługodawcą, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

b) mediację;

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220 lub 22 290 89 16.

 

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.naturalnie-natura.pl).

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu Internetowego

Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu Internetowego prosimy przesyłać na adres: biuro@naturalnienatura.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 kwietnia 2022.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk