Zyskaj 5% rabatu na wszystkie produkty z kodem: NATURA5

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności - Ochrony Danych Osobowych sklepu internetowego www.naturalnienatura.pl

Polityka prywatności – Ochrony Danych Osobowych (dalej jako Polityka) jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez właściciela sklepu internetowego www.naturalnienatura.pl Piekarnię Natura w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem.

Definicje

Administrator (danych) – Piekarnia Natura Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylnicy. Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane do kontaktu: e-mail: biuro@naturalnienatura.pl

adres siedziby: ul. Poznańska 99a, Kobylnica

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.naturalnienatura.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym IP urządzenia lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego, tożsamość tej osoby fizycznej, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania - polega na oznaczeniu przetwarzanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Anonimizacja - zmiana danych osobowych, w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych.

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, która jest przedmiotem przetwarzanych danych.

Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe.

Podmiot przetwarzający (Procesor) to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania Administratorowi/Podmiotowi przetwarzającemu/pracownikom w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych i niniejszej Polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego.

Pseudonimizacja - oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych - ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i obejmują przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące naturalnego życie seksualne osoby lub orientację seksualną.

Profilowanie – jest dowolną forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Naruszenie ochrony danych osobowych - jest to przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cele zbierania danych osobowych przez Administratora:

1. zawarcie i wykonanie umowy przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

2. świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów, udostępniania formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. obsługa zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. obsługa zgłoszeń i zapytań z wykorzystaniem formularza kontaktowego, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie,

5. rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

6. analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności;

7. dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi, związanych z zawartą umową, zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;(art. 6 ust. 1 lit f RODO);

8. archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

9. prowadzenie działań marketingowych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. przy wyrażeniu zgody także dla celów prowadzenia działań marketingowych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ( art.6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

2. bankom i instytucjom bankowym w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie.

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Administratora:

1. imię i nazwisko

2. adres poczty elektronicznej,

3. adres IP,

4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby,

6. nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Uprawnienia użytkownika w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo:

1. do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

2. dostępu do treści swoich danych,

3. ich sprostowania,

4. usunięcia,

5. ograniczenia przetwarzania,

6. do przenoszenia danych,

7. uzyskania kopii danych,

8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

9. wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

10. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

11. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć na adres e-mail Administratora albo pisemnie na adres siedziby spółki. Wniosek powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności informacje z jakiego uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

Administrator może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, jeśli nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Termin może zostać wydłużony.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane, co do zasady, przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie plików cookie, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, w szczególności by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) - tzw. cookies „serwisowe”.

Administrator oraz jego Partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookies również do celów marketingowych, w tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika – tzw. cookies „marketingowe”.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), Google (google analytics) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.naturalnienatura.pl są przetwarzane i gromadzone przez PERSKIMEDIA Szymon Perski, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, NIP: 7632085454.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o wydawnictwie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Księgarnią Internetową Wydawnictwa „Druga Strona Poznania".

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Sklep internetowy umożliwia zmianę, modyfikacji lub usunięcie danych osobowych poprzez stronę internetową, za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@naturalnienatura.pl lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Piekarnia Natura Prosta Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 99a, 62-006 Kobylnica.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa, bądź korzystania z usług, prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@naturalnienatura.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Postanowienia końcowe

Sklep internetowy www.naturalnienatura.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wskazane jest po przejściu na inne strony, zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk